top
logo

Halal


Начало Вероучение
.
Вероучение
ХАДЖ – ПОКЛОНЕНИЕ
Четвъртък, 11 Ноември 2010 15:15

 

ХАДЖ – ПОКЛОНЕНИЕ

/Пети принцип на Исляма/

 

Хадж е един от петте основни принципи на Ислямската религия. В Свещения Коран сура „Али Имран” се казва:

„Аллах задължава хората, които имат възможност да направят хадж и се поклонят пред Него.”

С Хадж вярващите се стремят единствено към спечелване на благоволението на Аллах.

Какво представлява хадж?

Всеки мюсюлманин – независимо от неговия пол /мъж или жена/ - отговаряйки на определени условия, /които ще посочим по долу/, трябва веднъж в живота си да направи хадж като посети Мека – Саудитска арабия. В определено време той трябва да направи „Вакфе” в местността „Арафат”, след което да изпълни таваф около Кябе, т.е. Бейтуллах.

Условия, за да е хаджът фарз

Те са осем:

1. Да е мюсюлманин.

2. Да е навършил пълнолетие.

3. Да е нормален психически и умствено.

4. Да е свободен.

5. Да се отдаде от сърце и душа за изпълнението на фарза на хадж.

6. Да разполага с необходимо време за извършване на хадж.

7. Да има материални и финансови възможности, за да отиде и се върне от поклонение.

8. Да се осигури с подходящо превозно средство и да разполага с необходими финанси за осъществяване на хадж.

За да стане изпълнението на хадж фарз е необходимо:

1. Мюсюлманинът да е здрав физически.

2. Да не е възпрепятсван от неотменими ограничения: затвор, арест, насилствено задържане и др.

3. Да има гарантирана сигурност по време на пътуването, независимо дали е по вода, въздух и земя.

4. Жена, която отива на хадж трябва да бъде придружена от своя съпруг или близък роднина.

5. Жена, на която мъжът е починал или се е развела трябва да изчака да завърши определен период – идет. През това време тя не може да отиде на хадж.

Какво е необходимо, за да бъде хаджът истински?

1. Поклонникът да е мюсюлманин.

2. Да е умен.

3. Да се намира на определените за целта места: Арафат и Кябе-и Муаззама. Ако не се направи вакфе на Арафат и зиярет тафан – посещение на Кябе, хаджът не се счита за действителен. Месеците за хадж са Шевал, Зилкаде, до 10-ят ден на Зилхидже.

4. Вакт-и Махсус- специално време, т.е. времето на вакфе на Арафат.

5. Влизане в ихрам с нийет /възнамерение/ за хадж.

Мюсюлманин, който притежава тези изисквания е свободен да изпълнява един от трите вида хадж: „ифрат хадж”, „теметту хадж”, „къран хадж”.

При изпълнение на поклонението жената и мъжът са равноправни. Но за да бъде истински хаджът между тях съществуват и някои различия:

1. Жената както винаги и по време на хадж е забрадена.

2. Облича шити дрехи.

3. Не повишава глас по време на телбие.

4. По време на таваф не трябва да бърза.

5. Жената не се подстригва, а само намалява от косата си .

6. Жената не целува Хаджер-и Есвед /черния камък/. Задоволява се с поздрав с вдигната ръка.

 

 

 

Видове хадж

 

1. Ифрад хадж – това е хадж, който се извършва без да се прави „Умре”.

Който осъществява ифрад хадж изпълнява задълженията си само за хадж. Но докато не ги направи не може да излезе от „ихрам”.

Който прави ифрад хадж няма задължение да коли Курбан. Ако заколи севаба е за нафиле Курбан.

2. Теметту хадж – в една и съща година по време на месеците на хадж с отделен нийет и ихрам да се направи умре и хадж. По време на месеците на хадж с нийет започва умре като се облича ихрам. След като направи умре съблича ихрам. В деня тервие пак облича ихрам и изпълнява задълженията за хадж. Тези, които правят теметту хадж преди да се подстригат и да съблекат ихрам трябва да заколят Курбан.

3. Къран Хадж – през месеците на хадж с един нийет- за умре и хадж се облича ихрам. Първо се прави умре, а после без да се съблича ихрам се правят и задълженията за хадж.

Основни обряди на хадж

Хадж има два основни обряда.

1. Вакфе на Арафат.

2. Зиярет тафан.

Вакфе – престояване на Арафат. /Вакфе означава „стоене”/.

Арафат е местност, която се намира на североизток от гр. Мека. По средата на тази местност се издига връх на име Джебел Рахме. В цялата местност Арафат може да се прави „вакфе” освен в падината „Урене” и в северната част на джамията „Нимра”.

Време на Вакфе на Арафат

Обряда „вакфе” на Арафат започва с отиване в местността „Арафат” на 8-и Зилхидже вечерта, за да се стигне на Арефе, в деня преди Курбан байрам – 9-и Зилхидже сутринта преди изгрев слънце, за да започне там Вакфе.

Вакфе започва на 9-и Зилхидже – Арефе, от изгрев слънце до залез слънце.

Ваджиб на хадж

За да се направи Хадж съгласно изискванията на Исляма е необходимо да се спазят някои ваджиби. Ако не се спазят трябва да се заколи Курбан.

Тези ваджиби са:

1. Ихрама трябва да се облече на определено за тази цел място,което се казва Микатд

2. След обличане на Ихрам трябва да се спазват забранените – харам неща.

3. Престой на Арафат до залез слънце на Арефе.

4. Престой на местността „Мюзделифе” до изгреф слънце на първия ден на Курбан байрам.

5. Към 4 шафта на Зиярет таваф да се прибавят още 3 шеафта, за да станат седем.

6. Зиярет таваф да се направи през първите три дни на Курбан байрам.

7. Да се направи Веда Таваф.

8. Таваф да се прави с абдест.

9. Таваф да започва от Хаджери Есвед.

10. След Таваф да се кланя два рекята намаз.

11. Да се направи „сай” между Сафа и Мерве, започвайки от Сафа и то пеш.

12. В местността „Мина” да се замеря с камъчета шейтана – дявола.

13. Да заколят Курбан тези, които правят Къран и Теметтю хадж.

14. Да се намали косата или се остриже – само за мъжете.

 

Сюннетите на хадж

1.Преди да се облече ихрам да се направи гусюл и абдест.

2. Да се кланя два рекята намаз за Ихрам.

3. Да се ползват незашити парчета бял плат за Ихрам.

4. Преди да се облече Ихрам да се пръсне с одеколон или розова вода.

5. Да се повтаря по три пъти Телбийе преди молитва, след молитва, в движение и т.н.

6. След Телбийе да се прави Салават-ъ Шерифе .

7. След Салават да се прави молитва-дуа.

8. Да се влезе в Мека денем.

9. Като се види Кябе да се изпълни дуа и пред Бейтуллах да се направи Текбир и Техлил.

10. Да се направи Кудум Таваф.

11. По време на престоя в Мека често да се изпълнява Нафиле Таваф.

12. Да се направи Таваф с „Изтиба”, всъщност „Изтиба” е намятането с горното парче на Ихрам наречено „Рида”, така че дясното рамо да остане открито.

13. Последните три шафта на Таваф да се направят с „Ремел” – подтичване с къси крачки и тръскайки с рамене.

14. Между Сафа и Мерве когато се прави „сай” и се минава между зелените светлини да се прави Хервеле. /Думата хервеле означава подтичване между зелените светлини на Сафа и Мерве./

15. Да се върви бавно след подтичване на разстоянието „Хервел”.

16. На 7-ия ден на Зилхидже в Мека да се чете хутбе за наставление за Хадж.

17. На 8-ия ден на Зилхидже след изгрев слънце да се отиде в местността „Мина” край Мека.

18. На 9-тия ден на Зилхидже да се отиде на Арафат преди изгрев слънце.

19. На 9-тия ден на Зилхидже – Арефеда се кланя обедната и следобедната молитва с джеми такдир – с един езан и два камета.

Ако Арефе съвпада с петъчна молитва то петъчен намаз не се кланя него ден.

20. След залез слънце се тръгва бавно към местността „Мюзделифе” на Мека.

21. Да се кланя джеми тахир на „Мюзделифе”. Джеми тахир е съединяване на вечерната молитва и нощната молитва, и тяхното кланяне заедно.

22. След изгрев слънце да се тръгне от „Мюзделифе” за „Мина” и да се прекарат там първия, втория и третия ден на Курбан байрам.

23. При замерване на шейтан с камъчета в Мина да се застане така, че Мина да бъде от дясната, а Мека от лявата страна.

24. Първия ден замерването с камъчета на шейтана става от изгрев слънце до времето Зевал, когато слънцето е най-високо в небето.

Другите дни това става след времето Зевал.

25. Когато се дойде от Мина в Мека да се спре за малко в местността „Мюхассаб”.

26. Да се чете хутбе през първия ден на Курбан байрам.

27. След като се направи Веда Тафан на Кябе, да се пие от водата Земзем до насита с лице към Бейтуллах.

28. Да се допре до Мюлтезем, който се намира между Хаджери Есвед и вратата на Бейтуллах.

29. Да се отиде в Медина и се посети Месджид-и Шериф, където е гроба на Мохаммед /с. а. с./.

 

Сюннетите в деня на Арефе в Арафат и на вакфе

1. Пристигане в местността „Арафат” преди изгрев слънце в деня Арефе.

2. Прочитане на две хутбета преди обедната молитва от имама на джамията Нимра.

3. По време на Вакфе молещите се да са с абдест.

4. Да не се пости през този ден.

5. През този ден произнасят текбир, телбийе, зикир, тесбих, салават, истигфар, Свещения Коран и се молят.

6. По време на Вакфе да са обърнати към Къбле.

7. Да кланят джеми – такдир заедно обедната и следобедната молитва.

Чете се езан – кланя се първия сюннет на обедната молитва, след това се чете камет, кланя се фарза на обедната молитва, после се чете камет и се кланя фарза на следобедния /икинди/ намаз.

 

 

Ихрам

 

Смисъл: Ихрам означава, че за да се направи хадж и умре човек трябва да обяви харам за себе си някои неща, които иначе са мюбах – позволени.

Ихрамът представлява две парчета бял памучен плат. С едното парче се обвива тялото от кръста надолу като се закрива и пъпа. Това парче се нарича Изар. С другото парче се обвива тялото от кръста нагоре, включително и едното рамо. Това се нарича Рида. Този, който облича Ихрам се нарича „Мухариб”, а този който съблича Ихрам –„Ихлял”. Човекът, който е на хадж или умре прави нийет,след което съблича всички дрехи, които са шити и прави „гусюл”, после обвива „Изар” около кръста си и „Рида” на раменете. След това кланя в месджит „Микад” два рекята намаз. Първият рекят го кланя със сура „Фатиха” и „Кяфирун”, а втория- със сура „Фатиха” и „Ихляс” и чете следната дуа:

 

„Леббейк, Аллахюмме Леббейк, Леббейке ля шерике лек. Леббейк инне,л-хамде ве н-нимете леке ве л, мюлк. Ла шерике лек.”

Значение: Аллах мой! На разположение съм на Твоя ферман. Винаги Те почитам и уважавам. Ти си единствен, няма друг освен Теб. Винаги откликвам на поканата Ти. Несъмнено благодарностите и поздравленията са само за Теб. Всяко благодеяние, щастие и изобилие са от Теб. Всичко принадлежи на Теб. Ти нямаш равен на себе си, я Рабби.

След „Телбийе”се чете Салават-ъ шерифе. Подир това се повтаря „Телбийе” на глас чак до смъкване на „Ихрам”.

Жените след като се изкъпят обличат „Ихрам” и слагат кърпи на главата си. Когато са в месечен цикъл, могат да правят таваф около Кябето.

При влизане в Мека, ихрам се облича задължително, независимо дали идва за „Умре” или по търговия.

 

 

Микад

„Микад” е границата, след която желаещите да посетят Мека за хадж, умре или по друга работа не могат да я престъпят без „Ихрам”. Влизането в Мека с „Ихрам” е ваджиб. „Микад” е мястото,където се облича „Ихрам”. Кои са микадите ?

1. Зюлхюлейфе или Абари Али – намира се на 1 км. от Медина. Има построена голяма джамия „Микад”, която се намира на 450 км. от Мека. Мохаммед /с. а. в./ е облякъл тук своя „Ихрам” когато е тръгнал на Веда хадж.

2. Затъкрак - по посока Ирак. Намира се на 94 км. от Мека.

3. Джухове - намира се на 187 км. от Мека по посока Йемен.

4. Йелемлем – намира се на 54 км. от Мека по посока Йемен.

5. Карн – на 94 км. от Мека. За идващите от Недж- Саудитска Арабия и др.

6. Джеда – за идващите със самолети и от към Червено море.

 

Неща, които са харам след обличане на Ихрам

1. Забранено е влизането в интимни отношения със съпругата, целуване, галене и т.н.

Псуване, клюкарство, клеветничество и лъжа са забранени изрично.

2. Ловуването в района на Харем – територия обозначена със знаци и намираща се на 15 км. извън Мека.

3. Забранено е рязането на ноктите, ползването на одеколон, стоенето с миризма и др. Облечените в Ихрам ползват само естествени сапуни без миризми.

4. Забранено е обличането на дрехи, панталони, шалвари, такета, шапки, ризи, потници, обувки, чорапи, и др. шити неща. Може да се ползва чадър. Забраните за дрехи се отнасят само за мъжете.

5. Забранено е подстригването на косата, брадата и бръснене.

6. Забранено е за мъжа и за жената ползване на къна и бои.

7. Забранено е в района на Харем рязане на дървета ,скубане на трева и т .н .

 

Разрешени /мюбах / неща , когато човек е в Ихрам

1. Чесане на косата и брадата .

2. Даване на кръв .

3. Ползване на четка за зъби .

4. Ползване на мисвак .

5. Правене на гюсул .

6. Стоене под чадър или на сянка .

7. Носене на пръстени и часовник .

8. Слагане на колан и ползване на чанта .

9. Завиване с юрган или одеало .

10. Може да се убиват змии, плъхове, мухи, бълхи, оси, бесни кучета и хищници.

 

 

ТАВАФ

Смисъл на думата „таваф” – отиване и обикаляне около нещо. Седемкратното обикаляне около Кябе, според изискванията на Ислям, се нарича „таваф”. Тавафът започва от „Хаджери есвед” /Черния камък/.

Кябето се намира от лявата страна на правещия таваф. Всяка обиколка започва от „Хаджери есвед” и завършва при него, което се нарича „шавт”. Седем „шавта” правят един таваф. Таваф е вид молитва.

Видове таваф:

1. Кудюм таваф

Това е таваф, които се прави от всички, които идват от вън в Мека. За тези, които правят Ифрад и Къран хадж Кудюм таваф е сюннет. Тези, които правят теметтю и умре хадж не правят този таваф.

2. Зиярет таваф

Времето за Зиярет таваф започва след изгрев слънце на първия ден на Курбан Байрам след Вакфе на Арафат. Зиярет таваф не може да се прави преди Вакфе и се започва с нийет /възнамерение /. Четирите шафта на този таваф са задължителен рюкун, а останалите три шафта са ваджуб.

3. Веда таваф

Той е последния обряд на хадж. Тези, които вече ще се прибират в своите страни правят Веда таваф преди да отпътуват. Веда таваф е ваджиб. Освен тавафа, който се прави по време на изпълнение фарза на хадж има още два вида таваф:

а/ Нафиле таваф – тези, които се намират в Мека трябва да го правят по-често, защото не живеят в Мека и няма да имат друга възможност да се преклонят пред Бейтуллах.

б/ Умре таваф – таваф, които се прави по време на Умре хадж. Не е задължително шавтовете на таваф да се правят един след друг. Могат да се прекъснат за вземане на абдест или за кланяне на намаз.

Таваф се прави смесено – мъже и жени заедно. Това е позволено.

Когато се види Кябето се чете Текбир:

„Аллахю Екбер, Аллахю Екбер, ля иляхе иллаллахю валлахю Екбер, Аллахю Екбер ве лилляхил-хамд”.

И се произнася техлил и салават:

„Ля иляхе иллаллахю, вахдеху ля шерикелех, Лехю л-мюлкю ве лехюл-хамдю вехюве аля кюлли шей ин гадир”.

Застава се пред Хаджери Есвет /Черният камък/ и се прави нийет за обикалянето на Кябето. Ако има възможност се целува Хаджер-и Есвет, а ако няма, ръцете се вдигат до равнището на раменете и с дланите му се отправя поздрав. При обикалянето около Кябето се чете текбир, техлил и тахмид.

 

 

Умре хадж

Според речника „Умре” е посещение, а съгласно шериата – посещение със специално облекло /ихрам/ Бейтуллах в Мека.

Според мезхебе Ханефи всеки мюсюлманин когато има възможност трябва да направи един път в живота си хадж.

Умре може да се направи във всяко време на годината. Само на Арафе и на Курбан байрам Умре е мекрух.

Ихрам се облича в гр. Джеда, който е „Микад” или в Медина в джамията „Микад”.

По време на Умре мюсюлманите правят таваф около Кябе и „сай” между хълмовете Сафа и Мерве, след което се подстригват.

Умре има един основен фарз. Това е таваф около Кябе в Месджидил Харам .Ваджибите на Умре са „сай” между Сафа и Мерве и постригването.

По време на Умре няма вакфе в Арафат и Мюзделифе. Няма и колене на курбан.

Мюсюлманите, които извършват Умре посещават и Медина – Месджид-и- Шериф, където е гроба на Мохамед /с .а .в./.

 

 

 

 

 


 

 

KУРБАН

 

На арабски ,,ухдиййе”, а в езика и традициите на мюсюлманите в България е получила актуалност думата „Курбан”. Според шериата това е животното, което се коли с нийет за ибадет в определено време. Този обряд-ибадет е ваджиб. Заповядан е през втората година на Хиджри. В Свещения Коран курбанът е заповядан в сура „Кевсер”. „Фесаллили раббике венхар”.

Значение: „За Аллаха кланяй, моли се и коли курбан.”

Условия курбанът да стане ваджиб.

1. Лицето, което ще заколи курбан да е мюсюлманин.

2. Да е свободен.

3. Да е на постоянното си местожителство.

4. Да притежава богатство в размерите, отговарящи за даване на садака-фътър.

 

 

 

Видове курбан

 

А. Ваджиб курбан:

1. Курбан на тези, които са богати и имат възможност да го заколят и които имат нисаб.

2. Адак курбан-той е курбан ваджиб, независимо дали мюсюлманинът е беден или богат.

3. Ако един беден човек купи животно с нийет за курбан, трябва да го заколи.

 

Б. Нафиле курбан:

1. Кур0бан на лицата пътници /сефери/, без да е задължителен при поводи: при раждане на дете и други подобни.

 

 

Кои части от закланото животно за курбан не се ядат ?

  1. Кръвта, която се оттича от животното.
  2. Мъжките полови органи.
  3. Женските полови органи.
  4. Жлъчката.
  5. Задното черво.

 

Време на курбан:

Времето за курбан започва от първия ден на Курбан байрам от изгрев на феджр /зазоряване/ до вечерта на третия ден на Курбан байрам. Извън това време ваджиб Курбан не се коли.

 

 

Кои животни е позволено да се колят за курбан?

Това са: овце, кози, крави, биволи, камили. От тях овенът и козата се колят за един човек, а останалите за седем човека. За предпочитане е животните да бъдат от мъжки пол. Овцете и козите трябва да са навършили една година и отбити. Кравите и биволите да са на две години. Камилата се коли за курбан когато е на 5 години.

Кои други животни се колят за курбан?

За курбан могат да се колят и животни, които нямат рога или са със счупени до дъно рога.

 

Кои животни не бива да се правят курбан?

 

1. Животни, които са слепи с едното или с двете очи.

2. Крайно слаби животни.

3. Животно, което не може да върви.

4. Животно, на което е отрязано ухото или опашката.

Ако човек е купил животно за курбан и не може да го заколи в приетите дни, трябва или да го даде на бедните, защото не може да яде от неговото месо, ако го заколи по-късно, или трябва да даде пари на бедните на стойността на курбана. Месото на курбана може да се яде и от собственика на курбана, но е желателно една трета от него да се раздаде на бедните. За предпочитане е курбанът да се заколи от собственика. Ако не може, тогава възлага на друг да го заколи, но стои до него.

Кожата на курбана не може да се продава. Може да се подари или да се направи пост от него.Възнаграждението на касапина не е разрешено да се осигурява от месото на курбана.

Не е позволено да се стриже животното за курбан преди да се заколи.

 

 

ОБЕЩАНИЕ – АДАК /НЕЗИР/

 

Адак – значи да се обещае да се направи нещо, което не е ваджиб за лицето. Обещанието в името на Аллах е истинно и приемливо за мюсюлманите /джаиз/. За да бъде обещанието джаиз е необходимо да отговаря на следните условия:

1. Мюсюлманинът, който прави Адак трябва да е разумен, и да е навлязъл в пълнолетие.

2. Обещанието да включва неща, които са фарз и ваджиб. Примерно: ”Нека да бъде задължение за мен утре да държа оруч”.

3. Обещанието да не влиза в задължителни ибадети, които трябва да прави мюсюлманина през годината. Примерно: петкратната ежедневна молитва, Рамазански оруч и др.

4. Обещанието Адак да не е от нещата, които са забранени за извършване. Примерно: „Утре ще играя комар”.

 

Видове обещание – Адак:

 

1. Мутлак Адак – обещание без каквито и да било условия. Примерно: „Обещавам утре да спазвам оруч”, изпълнението на този вид адак е ваджиб.

2. Муалляк Адак – обещание, свързано с определено условие. Примерно: „Ако дойде еди кой си човек, ще дам на един бедняк 20 лв. садака. Това обещание се изпълнява при положение, че е налице условието: Нещо, за което се даде адак /обещание/ трябва да се изпълни. Това е ваджиб. То е заповядано от Аллах в Свещения Коран, сура „Хадж”, ает 29, „Всеки да изпълнява своето обещание.”

 

Обещание /адак/ за курбана

Човек трябва да знае, че адак /обещание/ с нищо не променя състоянието и щастието му и неговия кадер /съдба/ само, ако добре осъзнава това и прави адак в името и за спечелване на благоволението на Великия Аллах. Мюсюлманинът може само да спечели севаб от изпълненото обещание. Не може да се прави адак в името на живи и умрели хора или за оздравяване или ако му се осъществи някаква работа. Курбан адак се прави само за благоволението на Великия Аллах. Мюсюлманин, който е направил адак за курбан не може да яде о месото на животното, заклано за курбан се раздава изцяло на бедните.

Семейство се разбира: баща, майка, дядо и баба, както и деца, и внуци.

 

 


 
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »

Страница 4 от 4

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.