top
logo

Halal


Начало Вероучение
.
Вероучение

 

ВИДОВЕ НАМАЗ

1. Фарз /задължителен/ намаз бива два вида:

А. Петкратният ежедневен намаз – фарз.

а/ 2 рекята фарз сутрешна молитва,

б/ 4 рекята фарз обедна молитва,

в/ 4 рекята фарз следобедна молитва,

г/ 3 рекята фарз вечерна молитва,

д/ 4 рекята фарз нощна молитва.

Б. Петъчният намаз – 2 рекята фарз.

 

2. Фарз-ъ кифайе намаз е погребалният /дженазе намаз/. В него няма рюкю, седжде, сядане и къраат. Вместо къраат има дуа.

3. Ваджиб намаз- това са витир намаз, байрамските намази.

4. Нафиле намаз- това са намазите сюннет и всички други намази, които се кланят за да спечелят благоволението на Аллах /Дж. Дж./, извън фарз и ваджиб намазите.

 

Сюннет намазите на петкратната ежедневна молитва са:

а/ 2 рекята сюннет – сутрешна молитва,

б/ 4 рекята сюннетпреди 4 рекята фарз на обедната молитва, след фарза има още 2 рекята сюннет,

в/ 4 рекята сюннет на следобедната молитва, след което има 4 рекята фарз,

г/ 2 рекята сюннет след 3 рекята фарз на вечерната молитва,

 

д/ 4 рекята сюннет преди фарза на нощната молитва, след 4 рекята фарз има още 2 рекята сюннет.

 

 

 

НИЙЕТ /ВЪЗНАМЕРЕНИЕ/ ЗА НАМАЗ

Нийет за сюннета на сутрешния /сабах/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля сюннете хазе’л-феджри едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер”.

 

Нийет за фарза на сутрешния /сабах/ намаз

Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля фарза хаза’л-Феджри едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за първия сюннет на обедния намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля сюннете хаза’з зухр-ил уля едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.

 

Нийет за фарза на обедния /ойле/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лиляхи Теаля фарза’з-зухри едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за последния сюннет на обедния намаз

„            Невейтю ен усаллие лилляхи Теаля сюннете хаза’з-зухри’л-ахирети едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за следобедния сюннет /икинди/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля сюннете Хазе’л-асри едаен мюстакбилел-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за фарза на следобедния /икинди/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля фарза хазе’л асри едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за фарза на вечерния /акшам/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лиллахи Теаля фарза хазе’л-магриби едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за първите четири рекята на сюннета на нощния /ятсъ/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля фарза хазе’л ишаи едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за последния сюннет на нощния /ятсъ/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля сюннете хазе’л-ишяи’л-ахирети едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за Витир намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля салате’л-витри едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

Нийет за Витир намаз кланяне с джемаат

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля салате’л-Витри мюктедиен бихазе’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за Терафих намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля саляте’т-теравихи едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Така се изпълнява нийета за Теравих намаз, когато се кланя с джемаат:

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля салате’т-теравихи муктедийен бихазе’л-имами мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за първия сюннет на петъчна молитва

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля сюннете хазе’л джума’ати’л-ула едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за фарза на Джума /петъчния/ намаз

„Невейтю ен усаллийе лилляхи Теаля фарз’елджума’ати муктедийен бихазе’л-имами мюстакбиле’л къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за четирите последни сюннети на Джума – петъчния намаз

„Невейтю ен усаллие лилляхи Теаля сюннете хазе’лджумаати’л-ахирети едаен мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за намаза на Рамазанбайрам

„Невейтю ен усаллие лилляхи Теаля саляте иди’л-фитри муктедийен би хазе’л-имами мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

 

Нийет за намаза на Курбан байрам

„Невейтю ен ъсаллийе лилляхи Теаля саляте иди’л-едха муктедийен бихазе’л-имами мюстакбиле’л-къблети Аллаху Екбер.”

Във всички молитви фарз, когато вярващите кланят намаза с джемаат в нийета се споменава, че се застава зад имама и се ръководи по него в молитвата. Как ще стане това може да се види в нийета на Петъчната и Байрамските молитви и Теравих.

Преди „Мюстакбиле’л-къблети” трябва да се произнесе „муктедийен бихазе’л-имами.”

 

 


 

КАК СЕ КЛАНЯ МОЛИТВАТА – НАМАЗ

(По-долу ще водите как практически се извършва молитвата намаз)

 

Мъжете застават срещу Къбле и произнасят нийет (възнамерение), след което произнасят „Текбир” – Аллаху Екбер.

Мъжете сключват дясната си ръка върху лявата под пъпа.

След това се чете „Сюбханеке”.

Прочита се съра”Фатих” и една съра или три кратки аета от Свещения Коран.

Молещият се мъж също казва „Аллаху Екбер” и се навежда, разтваря пръстите на ръцете си и ги поставя малко над коленете.

По такъв начин прави рюкю (навеждане) и казва три пъти „Сюбхане Рабиййелазим”.

Пак се изправят в цял ръст, краката на разстояние 4 пръста и се стои докато изрече: „Семиаллахю лимен хамиде”, а след това „Раббена леке хамд”.

Казва „Аллаху Екбер” и пристъпа към седжде. Преди да сложи чело на земята първо коленичи, наклонява пръстите на краката и събирайки пръстите един до друг, поставя ръце на земята, а след това челото и носа между двете длани, и изрича три пъти: „СюбханеРаббиел аля”. С това извършва седждето.

Казва: „Аллаху Екбер” и се изправя, сяда, поставя ръцете си върху коленете и седи така колкото все едно да изрече „сюбханаллах”.

Казва: „Аллаху Екбер” и прави второ седжде като произнася отново три пъти: „Субхане рабиел аля”. След „Аллаху Екбер” се изправя на крака и поставя ръцете една върху друга на корема.

По този начин един рекят е извършен.

След ставане, за да кланя втория рекят прочита „Бесмеле”, съра „Фатиха” и втора съра от Свещения Коран или три кратки аета.

Кланя втори рекят по същия начин като първия рекят.

Молещият се като направи второто седжде на втория рекят сяда и първо чете. „Еттехийятю”, след това: „Аллахюмме Салли” и „Аллахюмме Барик”. След това обръща главата на дясно и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах”.

После обръща главата на ляво и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах”.

И накрая на намаза чете дуа, с която се иска благоволението на Аллахда приеме намаза.

 

Жените слагат ръцете си върху гърдите, като поставят дясната ръка върху лявата.

Жените започват молитватанамаз с нийет итекбир, както се вижда на снимката, както повдигат ръцете си до нивото на раменете. В това се състои и разликата от положението, което заемат мъжете.

Молещата се жена казва „Аллаху Екбер” и се навежда без да разтваря пръстите на ръцете си, и ги поставя малко над коленете.

По такъв начин прави рюкю (навеждане) и казва три пъти „Сюбхане Раббиййелазим”.

Казва „Аллаху Екбер” и пристъпва към седжде. Преди да сложи чело на земята първо коленичи, наклонява пръстите на краката и събирайки пръстите един до друг, поставя ръце на земята, а след това челото и носа между двете длани, и изрича три пъти: „Сюбхане Раббиел аля”. С това извършва седждето.

Казва „Аллаху Екбер” и се изправя, сяда, поставя ръцете си върху коленете и седи така, колкото все едно да изрече „сюбханаллах”.

Пак казва: „Аллаху Екбер” и прави второ седжде, като произнасяотново три пъти: „Субхане рабиел аля”. След „ Аллаху Екбер” се изправя на крака и поставя ръцете една върху друга на гърдите. По този начин един рекят е извършен.

След ставане, за да кланя втория рекят чете „Бесмеле”, съра „Фатиха” и съра от Свещения Коран.

След това молещата се прави рюкю и седжде два пъти на втория рекят и сяда, чете „Еттехийяту”, „Аллахюмме Салли” и „Аллахюмме Барик”.

След „Еттехийятю” и другите молитви обръща главата надясно и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах.”

После обръща глава няляво и казва: „Есселямю алейкюм ве рахметуллах.”

И на края на намаза чете дуа, с която се иска благоволението на Аллах да приеме намаза.


 

МОЛИТВИ И СУРИ, КОИТО СЕ ЧЕТАТ ПО ВРЕМЕ НА НАМАЗ

СУБХАНЕКЕ

„Сюбханеке Аллахюмме ве би-хамдик /е/, ве тебареке’смюк /е/ ве теаля джеддюк /е/, ве джелле сеняюк /е/ ве ля иляхе гайрюк.”

 

Значение: „Присланям се, Великий Аллах и Те славя. Името Ти е свещенно и велико, а славата и достойнствата Ти са безкрайни, и няма друг Илях, освен Теб.”

„Ве джелле сенаюке”се чете само при погребален намаз.

Прочита се Еузю Бесмеле:

 

Еузю би’лляхи мине’ш-шейтани’р-раджим

 

 

СУРА „ФАТИХА”

Бисмилляхиррахманиррахим

Елхамдю лилляхи раббил алемин. Еррахманиррахим.

Малики йевмиддин иййаке на’бюдю ве иййаке несте’ин. Ихдинессърател мюстекъйм.

Сърателлезине ен’амте алейхим гайрил магдуби алейхим ве леддалин.”

 

Значение:

1. „Започвам с името на Всемилостивия и Всемилосърден Аллах.

2. Слава на Аллах /Дж. Дж./, господар на Вселената.

3. Всемилостивият, Всемилосърдният.

4. Господар на Съдния ден.

5. Единствено пред Теб се прекланяме и от Теб молим помощ.

6. Води ни по правия път.

7. По пътя на тези, които си благословил, не по пътя на заблудените и заслужилите Твоя гняв.

 

Сура „Фийл”

Бисмилляхиррахманиррахим

1. Елем тере кейфе феа’але раббюке биасхаби’л’фил

2. Елем йедж’ал кеийдехюм фи тадлилийн.

3. Ве ерселе алейхим тайрен Ебабийле.

4. Термихим бихиджеретин мин сиджджийлин.

5. Феджеа’лехюм кеасфим ме’кул.

Значение:

1. „Не видя ли какво направи Аллах с господарите на Слона.

2. Не стори ли напразни коварните им цели.

3. И изпрати срещу тях своите птици ебабил.

4. Те хвърляха върху тях сиджджил /камъчета от препечена глина/.

5. И ги превърнаха на продупчени листа от пшеница.”

Преви се рюкю и сюжут, с което първия рекят приключва. Молещия става за втори рекят пак чете „Фатиха”, и Заммъ суре „Маун”.

 

Бисмилляхир-рахманир-рахим

„Ера ейтеллези йукеззибу биддийн.

Фазаликеллези йедуулйетим. Веля йахуду алятаамилмискии Февейлюи лилму салин. Еллезийне хуман салятихим са хун. Еллезине хум. Йурауне Ве йемнаунелмаун.”

 

След това се прави рюкю и сюджют и приключва кланянето на втория рекят и се чете „Еттахийату”

„Еттаххиййату лилляхи весселеватю веттеййибатю есселямю алейке еййюхеннебиййю ве рахметуллахи ве берекятюхю есселямю алейна ве аля ибадиллахисселихин. Ешхедю ен ля иляхе иллаллах ве ешхедю енне Мухаммеден абдуху ве ресулюх.”

 

АЛЛАХЮММЕ САЛЛИ

„Аллахюмме салли аля Мохаммедин ве аля али Мохаммед. Кема саллейте аля Ибрахим ве аля али Ибрахим, иннеке хамидюн меджид.”

 

Значение: „О, Великий Аллах, както проявяваш милосърдие към Ибрахим /а. с./ и Неговите близки, прояви такова и към Мохаммед /с. а. в./.”

 

Аллахюмме барик аля Мохаммедин ве аля али Мохаммед. Кема баректе аля Ибрахиме ве аля али Ибрахим иннеке Хамидюн мезжид.”

 

Значение: „О, Всемогъщи Аллах, както дари с благодеяния Ибрахим /а. с./ и близките Му, така дари с благодеяния и Мохаммед /с. а. в./, и близките Му”.

 

След което молещия обръща главата си надясно и поздравлява „Есселяму алейкум верахметуллахи ве берекяту”

След което си обръща главата наляво и поздравлява „Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту”.


 
СЛЕД ПОЗДРАВА НА НАМАЗ
Вторник, 04 Януари 2011 14:58

МОЛИТВИ, КОИТО СЕ ЧЕТАТ СЛЕД ПОЗДРАВА НА МОЛИТВАТА-НАМАЗ

 

С поздрава на молитвата намаз, независимо дали молещият се е молил сам или с джемаат, се произнася три пъти:

„Естагфиру’ллахеллези ляилляхе илля хюве’л-хаййе’л-каййуме ве етубу илейх”. Това е сюннет.

 

„Аллахюмме Енте’с-селямю ве мин ке’сселям тебаректе йазел’джеляли ве’л-икрам”. След това Саловат – шериф – „Аллахюмме Салли а’ля сеййидина Мохаммедин ве а’ля’ али Сеййидина Мохаммед.”

А после:

„Субхане’ллахи ве’л-хамдю ли’лляхи ве ля иляхе илля’ллаху валлаху екбер ве ля хавле веля куввете илля билляхи’лалийи’лазиим.”

След което произнася Еузю Бесмеле и се чете Айете’л Курси:

„ Еузюубилляхимине шейтанирраджим, Бисмилляхиррахманиррахим.” Аллахю Ляиляхе илля хуве’л-хаййу’л-каййум. Ля-те’хузуху синетун веля невм. Леху ма фи’с-семавати вема фи’лард. Мензаллези йешфе’у индеху илля би-изних. Я’лему мабейне ейдийхим вема халфехум. Веля йухитуне бишей’ин мин илмихи илля би-маша’. Веси’а курсиййуху’с семавати ве’л-арда ве ля йе’у-духу хифзухума ве хуве’л-алиййу’ лазим. /Съра „Бакара”, ает 255/.

Значение: „Няма друг Иллях Той е вечно жив, Той е, който поддържа своите създания освен Аллах. Той нито дреме, нито спи. Всичко, което е на небето и земята е Негово. Никой не може да бъде застъпен пред Него без Негово разрешение. Знае всичко за Своите създания, а те могат да имат знание само толкова, колкото Той благоволи да им даде. Неговото величие и всемогъщие са обхванали земята и небето. За Него не е трудно да властвува над небето и земята. Той е велик и голям.”

След това последователно подред се произнася 33 пъти:

 

Субхане’ллах.

После 33 пъти:

Ел-Хамдули’ллях

И 33 пъти:

Аллаху-Екбер.

 

След които:

„Ля иляхе илля’ллаху вахдеху ля шерике лех. Лехюл-мюлкю ве лехюл’-хамдю ве хюве аля кулли шей’ин кадир. Субхане раббие’л-алиййи’л-а’ля’л-веххаб.”

След, което се вдигат ръцете на височина на гърдите с отворени длани на горе, обърнати малко към лицето и се чете от сърце молитва - дуа. Предлагаме следната молитва – дуа, която е произнасял и нашият Пророк Мохаммед /с. а. в./.

 

„Елхамдю лилляхи рабби’л-алемин. Ва’с-саляту ве’с-селему аля сеййидина Мохаммедин ве алихи ве сахбихи, еджма’ин. Аллахюмме инна не’узубике мин-джехди’л-беляи ве дерки’ш-шека’и ве су’ил ка-да’ и ве шематетил а’даи. Аллахюмме’гфирлена ве’рда анна ве текаббел минна ве едхилна’л-дженнете ве неджджина мине’н-нар. Ве аслих лена ша’нена куллех. Аллахюмме а’инна аля зикрике ве шукрике ве хусни ибадетик.

Аллахюмме ахсин акибетена фи’л-умури куллиха ве еджирна мин-хизйи’д-духйа ве азаби’л-ахирети,

Аллахюмме инна неселюке муджибати рахметике ве азаиме магфиратике весселямете мин кулли исмин велганимете мин кулли биррин вел февзе бил дженнети веннеджате минен нар. Аллахюмме ля тедалена зенбен илля гафертех веля хеммен илля фераджтех веля дейнен илля кадейтех, веля хаджетен мин хава’ и джид-дунийа ве’лахирати хийе леке ръдан илля кадейтех я ерхамеррахимин. Аллахюмме раббена атина фид-дунйа хасанетен ве фи’л-ахирати хасанетен ве къна азабе’н-нар. Би рахметике я ер хамер’р-рахимин. Раббена’гфирли ве ливалидеййе ве ли’л мюмюнине йевме йекум’ул хисаб. Би рахметике я ерхаме’р-рахимин. Ве селямун але’л мурселин, ве’л хамду лилляхи рабби’л алемин.”

 

Значение: „Слава на Аллах – господар на Вселената. Поздрави и поклон на нашия Пророк Мохаммед /с. а. в./, на Неговото благочестиво семейство и достойни сподвижници.

Всевишний Аллах, присланям се при Теб от настъплението на грехопадението, от възможността за своеволие, от лоши простъпки, от деяния, които буха зарадвали безверниците.

Всемилосърдний Аллах, дай ни благоволението си и приеми нашата молба за опрощение на греховете и ни дари с приемане в Дженнета /Рая/, спасини от огъня на Джехеннема /Ада/. Уреди всяка наша работа

Всемогъщий Аллах, доведи до добър край всички наши дела. Спаси ни от съблазните на света и наказанието на Съдния ден /Ахърет/.

Всеопрощаващ Аллах, ние Те молим за Твоето благоволение, опрощение, благодеяние и благоденствие във всяко начинание, успех във всички добрини, да ни дариш с Дженнет /Рая/, и ни спасиш от Джехеннем /Ада/.

Всевишний Аллах, не ни оставяй неопростен грях, нито мъка непревърната в радост, неиздължено задължение. И в света ни днешен, и в Съдния ден, дари с благоволение всяка наша нужда от най-всемилостивия сред милостивите.

Великий Аллах, дари нас, Твоите покорни раби и в сегашния свят, и в Ахърет /Съдния ден/ само с добри дела. О, най-всемилостивий сред милостивите, спаси ни от мъките на огъня /Ада/.

О, Аллах, в Съдния ден мен, майка ми, баща ми и всички вярващи дари с благоволението Си. О, най-всемилостивий сред милостивите, приеми нашата молитва.

Поздравите са за всички пейгамбери /пророци/

Възхвалата е за Аллах – господар на Вселената!


 
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Вторник, 04 Януари 2011 15:02

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ НАМАЗ

Текбир

 

Мъж

Ръцете са на нивото на ушите.

Пръстите са спокойни. Дланите

са насочени на юг /Къбле/.

 

Жена

Ръцете са на нивото на раменете.

Пръстите събрани. Дланите насочени

на юг /Къбле/.

Къйям

Мъж

Погледът е насочен върху мястото

за поклон. Ръцете са в областта под

пъпа и са свързани така, че палецът

и кутрето на дясната ръка са обхванали

като халка китката на лявата ръка.

Разстоянието между краката е четири

пръста.

 

Жената

Погледът е върху мястото за поклон.

Ръцете са в областта на гърдите, като дясната

е върху лявата. Краката са прибрани.

 

Рюкю /Навеждане/

Мъж

Тялото е наведено напред като главата

и задната му част са на едно ниво. Коленете

и лактите са прави. Ръцете са обхванали

колената.

Жената

Тялото е леко наведено. Колената леко

сгънати. Ръцете са върху колената, но

не са ги обхванали. Краката прибрани.

При рюкю и мъжът и жената четат три

пъти:

„Субхане раббийел азим”.

 

Седжде

Мъж

Челото е между ръцете. Лактите не се

Допират до земята. Коремът е далеч от

бедрата. Краката са разположени вертикално

като пръстите сочат юг. Лактите леко насочени

в страни.

 

Жената

Лактите са допрени до земята и тялото.

Коленете са допрени до корема.

По време на седждето мъжът и жената четат три пъти:

„Субхане раббийел аля.”

 

Сядане

Мъж

Ръцете са върху колената. Десният

крак е във вертикално положение и

пръстите сочат юг, а левият е в

хоризонтално положение и опира

в тялото.

/Сяда се върху нехо/.

 

Женаат

Ръцете са върху колената. Седалището

е на земята, като двата крака са разположени

в дясно. Разположеноето е съвсем спокойно.

 

Селям /поздрав/

Мъж

Главата е хубаво обърната встрани.

Жената

Главата е леко обърната встрани.


 
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »

Страница 3 от 4

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„В Дженнета няма да влезне месо (от човек), което е отгледано и израснало от харам, защото това месо е за Джехеннема.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.