top
logo

Halal


Начало МОЛИТВИ И СУРИ
.

МОЛИТВИ И СУРИ, КОИТО СЕ ЧЕТАТ ПО ВРЕМЕ НА НАМАЗ

СУБХАНЕКЕ

„Сюбханеке Аллахюмме ве би-хамдик /е/, ве тебареке’смюк /е/ ве теаля джеддюк /е/, ве джелле сеняюк /е/ ве ля иляхе гайрюк.”

 

Значение: „Присланям се, Великий Аллах и Те славя. Името Ти е свещенно и велико, а славата и достойнствата Ти са безкрайни, и няма друг Илях, освен Теб.”

„Ве джелле сенаюке”се чете само при погребален намаз.

Прочита се Еузю Бесмеле:

 

Еузю би’лляхи мине’ш-шейтани’р-раджим

 

 

СУРА „ФАТИХА”

Бисмилляхиррахманиррахим

Елхамдю лилляхи раббил алемин. Еррахманиррахим.

Малики йевмиддин иййаке на’бюдю ве иййаке несте’ин. Ихдинессърател мюстекъйм.

Сърателлезине ен’амте алейхим гайрил магдуби алейхим ве леддалин.”

 

Значение:

1. „Започвам с името на Всемилостивия и Всемилосърден Аллах.

2. Слава на Аллах /Дж. Дж./, господар на Вселената.

3. Всемилостивият, Всемилосърдният.

4. Господар на Съдния ден.

5. Единствено пред Теб се прекланяме и от Теб молим помощ.

6. Води ни по правия път.

7. По пътя на тези, които си благословил, не по пътя на заблудените и заслужилите Твоя гняв.

 

Сура „Фийл”

Бисмилляхиррахманиррахим

1. Елем тере кейфе феа’але раббюке биасхаби’л’фил

2. Елем йедж’ал кеийдехюм фи тадлилийн.

3. Ве ерселе алейхим тайрен Ебабийле.

4. Термихим бихиджеретин мин сиджджийлин.

5. Феджеа’лехюм кеасфим ме’кул.

Значение:

1. „Не видя ли какво направи Аллах с господарите на Слона.

2. Не стори ли напразни коварните им цели.

3. И изпрати срещу тях своите птици ебабил.

4. Те хвърляха върху тях сиджджил /камъчета от препечена глина/.

5. И ги превърнаха на продупчени листа от пшеница.”

Преви се рюкю и сюжут, с което първия рекят приключва. Молещия става за втори рекят пак чете „Фатиха”, и Заммъ суре „Маун”.

 

Бисмилляхир-рахманир-рахим

„Ера ейтеллези йукеззибу биддийн.

Фазаликеллези йедуулйетим. Веля йахуду алятаамилмискии Февейлюи лилму салин. Еллезийне хуман салятихим са хун. Еллезине хум. Йурауне Ве йемнаунелмаун.”

 

След това се прави рюкю и сюджют и приключва кланянето на втория рекят и се чете „Еттахийату”

„Еттаххиййату лилляхи весселеватю веттеййибатю есселямю алейке еййюхеннебиййю ве рахметуллахи ве берекятюхю есселямю алейна ве аля ибадиллахисселихин. Ешхедю ен ля иляхе иллаллах ве ешхедю енне Мухаммеден абдуху ве ресулюх.”

 

АЛЛАХЮММЕ САЛЛИ

„Аллахюмме салли аля Мохаммедин ве аля али Мохаммед. Кема саллейте аля Ибрахим ве аля али Ибрахим, иннеке хамидюн меджид.”

 

Значение: „О, Великий Аллах, както проявяваш милосърдие към Ибрахим /а. с./ и Неговите близки, прояви такова и към Мохаммед /с. а. в./.”

 

Аллахюмме барик аля Мохаммедин ве аля али Мохаммед. Кема баректе аля Ибрахиме ве аля али Ибрахим иннеке Хамидюн мезжид.”

 

Значение: „О, Всемогъщи Аллах, както дари с благодеяния Ибрахим /а. с./ и близките Му, така дари с благодеяния и Мохаммед /с. а. в./, и близките Му”.

 

След което молещия обръща главата си надясно и поздравлява „Есселяму алейкум верахметуллахи ве берекяту”

След което си обръща главата наляво и поздравлява „Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту”.


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Ако намерите човек, който е измамник – откраднал е от зекята или от хазната на държавата, изгорете неговите вещи.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.