top
logo

Halal


Начало МОЛИТВИ СЛЕД ПОЗДРАВА
.
СЛЕД ПОЗДРАВА НА НАМАЗ
Вторник, 04 Януари 2011 14:58

МОЛИТВИ, КОИТО СЕ ЧЕТАТ СЛЕД ПОЗДРАВА НА МОЛИТВАТА-НАМАЗ

 

С поздрава на молитвата намаз, независимо дали молещият се е молил сам или с джемаат, се произнася три пъти:

„Естагфиру’ллахеллези ляилляхе илля хюве’л-хаййе’л-каййуме ве етубу илейх”. Това е сюннет.

 

„Аллахюмме Енте’с-селямю ве мин ке’сселям тебаректе йазел’джеляли ве’л-икрам”. След това Саловат – шериф – „Аллахюмме Салли а’ля сеййидина Мохаммедин ве а’ля’ али Сеййидина Мохаммед.”

А после:

„Субхане’ллахи ве’л-хамдю ли’лляхи ве ля иляхе илля’ллаху валлаху екбер ве ля хавле веля куввете илля билляхи’лалийи’лазиим.”

След което произнася Еузю Бесмеле и се чете Айете’л Курси:

„ Еузюубилляхимине шейтанирраджим, Бисмилляхиррахманиррахим.” Аллахю Ляиляхе илля хуве’л-хаййу’л-каййум. Ля-те’хузуху синетун веля невм. Леху ма фи’с-семавати вема фи’лард. Мензаллези йешфе’у индеху илля би-изних. Я’лему мабейне ейдийхим вема халфехум. Веля йухитуне бишей’ин мин илмихи илля би-маша’. Веси’а курсиййуху’с семавати ве’л-арда ве ля йе’у-духу хифзухума ве хуве’л-алиййу’ лазим. /Съра „Бакара”, ает 255/.

Значение: „Няма друг Иллях Той е вечно жив, Той е, който поддържа своите създания освен Аллах. Той нито дреме, нито спи. Всичко, което е на небето и земята е Негово. Никой не може да бъде застъпен пред Него без Негово разрешение. Знае всичко за Своите създания, а те могат да имат знание само толкова, колкото Той благоволи да им даде. Неговото величие и всемогъщие са обхванали земята и небето. За Него не е трудно да властвува над небето и земята. Той е велик и голям.”

След това последователно подред се произнася 33 пъти:

 

Субхане’ллах.

После 33 пъти:

Ел-Хамдули’ллях

И 33 пъти:

Аллаху-Екбер.

 

След които:

„Ля иляхе илля’ллаху вахдеху ля шерике лех. Лехюл-мюлкю ве лехюл’-хамдю ве хюве аля кулли шей’ин кадир. Субхане раббие’л-алиййи’л-а’ля’л-веххаб.”

След, което се вдигат ръцете на височина на гърдите с отворени длани на горе, обърнати малко към лицето и се чете от сърце молитва - дуа. Предлагаме следната молитва – дуа, която е произнасял и нашият Пророк Мохаммед /с. а. в./.

 

„Елхамдю лилляхи рабби’л-алемин. Ва’с-саляту ве’с-селему аля сеййидина Мохаммедин ве алихи ве сахбихи, еджма’ин. Аллахюмме инна не’узубике мин-джехди’л-беляи ве дерки’ш-шека’и ве су’ил ка-да’ и ве шематетил а’даи. Аллахюмме’гфирлена ве’рда анна ве текаббел минна ве едхилна’л-дженнете ве неджджина мине’н-нар. Ве аслих лена ша’нена куллех. Аллахюмме а’инна аля зикрике ве шукрике ве хусни ибадетик.

Аллахюмме ахсин акибетена фи’л-умури куллиха ве еджирна мин-хизйи’д-духйа ве азаби’л-ахирети,

Аллахюмме инна неселюке муджибати рахметике ве азаиме магфиратике весселямете мин кулли исмин велганимете мин кулли биррин вел февзе бил дженнети веннеджате минен нар. Аллахюмме ля тедалена зенбен илля гафертех веля хеммен илля фераджтех веля дейнен илля кадейтех, веля хаджетен мин хава’ и джид-дунийа ве’лахирати хийе леке ръдан илля кадейтех я ерхамеррахимин. Аллахюмме раббена атина фид-дунйа хасанетен ве фи’л-ахирати хасанетен ве къна азабе’н-нар. Би рахметике я ер хамер’р-рахимин. Раббена’гфирли ве ливалидеййе ве ли’л мюмюнине йевме йекум’ул хисаб. Би рахметике я ерхаме’р-рахимин. Ве селямун але’л мурселин, ве’л хамду лилляхи рабби’л алемин.”

 

Значение: „Слава на Аллах – господар на Вселената. Поздрави и поклон на нашия Пророк Мохаммед /с. а. в./, на Неговото благочестиво семейство и достойни сподвижници.

Всевишний Аллах, присланям се при Теб от настъплението на грехопадението, от възможността за своеволие, от лоши простъпки, от деяния, които буха зарадвали безверниците.

Всемилосърдний Аллах, дай ни благоволението си и приеми нашата молба за опрощение на греховете и ни дари с приемане в Дженнета /Рая/, спасини от огъня на Джехеннема /Ада/. Уреди всяка наша работа

Всемогъщий Аллах, доведи до добър край всички наши дела. Спаси ни от съблазните на света и наказанието на Съдния ден /Ахърет/.

Всеопрощаващ Аллах, ние Те молим за Твоето благоволение, опрощение, благодеяние и благоденствие във всяко начинание, успех във всички добрини, да ни дариш с Дженнет /Рая/, и ни спасиш от Джехеннем /Ада/.

Всевишний Аллах, не ни оставяй неопростен грях, нито мъка непревърната в радост, неиздължено задължение. И в света ни днешен, и в Съдния ден, дари с благоволение всяка наша нужда от най-всемилостивия сред милостивите.

Великий Аллах, дари нас, Твоите покорни раби и в сегашния свят, и в Ахърет /Съдния ден/ само с добри дела. О, най-всемилостивий сред милостивите, спаси ни от мъките на огъня /Ада/.

О, Аллах, в Съдния ден мен, майка ми, баща ми и всички вярващи дари с благоволението Си. О, най-всемилостивий сред милостивите, приеми нашата молитва.

Поздравите са за всички пейгамбери /пророци/

Възхвалата е за Аллах – господар на Вселената!


 

Хадис

„Който вярва в Аллах и в Съдния ден, нека да говори само добро или да замълчи.”
/Бухари – 6476/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.