top
logo

Halal


Начало ЕЗАН
.
Съдържание
ЕЗАН
САЛЯ И ЕССАЛЯТ
КААМЕТ
МОЛИТВА-НАМАЗ /САЛЯТ/
КЪЙАМ
РЮКЮ /НАВЕЖДАНЕ/
СЮННЕТИТЕ НА МОЛИТВАТА – НАМАЗ
ЖЕЛАНИ УСЛОВИЯ /МЮСТЕХАБ/ НА МОЛИТВАТА НАМАЗ
НЕПРИЕМЛИВИ НЕЩА /МЕКРУХ/
КОЕ ПРОВАЛЯ МОЛИТВАТА-НАМАЗ?
КОГА Е РАЗРЕШЕНО ПРЕКЪСВАНЕТО НА НАМАЗА?
Всички страници

 

ЕЗАН

Според речниковото понятие езан значи уведомяване. Съгласно Шериата езан значи оповестяване със специални изрази времето за ежедневната петкратна молитва-намаз.

Четенето на езан става сюннет-и мюеккеде през първата година от преселението /Хиджри/ на Мохаммед /с. а. в./ от Мека в Медина.

Според един хадис-и шериф, предаден от Тирмизи, Ебу Дауд и други, след преселването в Медина, броят на мюсюлманите се увеличил. Тогава Мохаммед /с. а. в./ научил Билял Хабеши /р. а./ как да чете езан, за да призове мюсюлманите на молитва.

Първоначално езан се четял от някой висок хълм в населеното място. През 59 година от Хиджри, в Египет е построено първото минаре.

По-късно по искане на Билял Хабеши /р. а./ към езана за сутрешна молитва е било добавено „Ессаляту хайрун миненневм”. /Намазът е по-голям благодат от съне”/.

Езан и Икамет се изпълняват при молитвата-намаз, която е фарз.

Езана е сюннет на намаза.

Как се чете Езан според сюннета?

Мюеззинът се обръща към Къбле /слага пръсти в ушите си/, без да пее, повишава тон при някои думи тежко и бавно и тържествено произнася:

Аллаху екбер Аллаху акбер

Аллаху акбер Аллаху екбер

Ешхедю ен ля иляхе илляллах

Ешхедю ен ля иляхе илляллах

Ешхедю енне Мохаммеден Ресулуллах

Еюхедю енне Мохаммеден Ресулуллах

Хаййе алес салях, хаййе алес салях

Хаййе алел фелях, хаййе алел фелях

Аллаху екбер Аллаху екбер

Ла иляхе илляллах.

 

При езан за сутрешната молитва след „Хаййе алел фелях”, се чете:

„Ес Саляту хайрун минен невм

Ес Саляту хайрун минен невм”.

Словата на Камет са както при Езан, само, че след

„Хаййе алел фелях се чете два пъти”:

„Кад каметис-салях”.

 

Камет се чете преди намаза-фарз. При байрамските молитви и молитвите при погребение Камет не се чете. След като мюеззина свърши с четенето на Езан, мюсюлманите четат следната молитва – дуа.

„Аллахюмме раббе хазихи’д-да’вети’т-таммети ве’с-саляти’ ли-каимети аати Мохаммеден’ли-весилете ве’ль-фадилете ве’д-дереджате’ ли-васиате ве’б’асхю мекамен Махмудени’ ллези веадтеху.”

Значение: „Хей Аллах мой, Ти, който си господар на тази величествена покана и започващия намаз! Дай поводи, достойнство ма Мохаммед /с. а. в./, настани Го на обещаното от Теб високо място.”

 

Ниет /възнамерение/

Ниет, това са думите, които трябва да се изкажат от сърце според това, кой намаз ще се извърши /изразяването с думи е мюстехаб/, че вярващият възнамерява да кланя намаз.

Ниет показва дали намазът е сюннет или фарз. Ако някой, без да е направил ниет започва намаз, намазът се разваля /става недействителен/

 

Как се прави ниет?

Произнася се: „Възнамерявам да кланям сюннета на сутрешния намаз. Или пък „Възнамерявам да кланям фарза…” С тези думи вярващият е направил ниета, след което се чете ифтитах текбир /казват се думите: „Аллаху Екбер” – Аллах е Велик”/

Този, който ще става имам трябва да бъде мъж, за да знае фарза, сюннета и принципите на намаза, да чете Свещения Коран по строго установените правила.

 

Забраните /мекрух/ на Езана

1. Четенето на езан от пиян човек е мекрух.

2. Четенето на езан седнал е мекрух.

3. Да се приема поздрав, когато се чете езан е мекрух.

4. Да се върви когато се чете езан е мекрух.

5. Кланянето без извинение при езан е мекрух.

 

След прочитане на езан мюезина лиза от минарето и за да вдигне джемаата за намаз чете „Саляту-Селям:” 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Една група от моята общност ще продължава да изпълнява повелята на Аллах, не ще им вредят хората, които ги изостават или
противоречат, докато дойде повелята на Всевишният Аллах, а те показват това на хората.” /Бухари - 7460/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.