top
logo

Halal


Начало РЕЛИГИЯ
.
Съдържание
РЕЛИГИЯ
Истинска религия
ИСЛЯМСКА РЕЛИГИЯ
Всички страници

 

РЕЛИГИЯ

Заповедите, истините, и наставленията, които е изпратил на хората Великия Аллах чрез посредничество на пейгамберите /пророците/ в своята съвкупност, се нарича религия. Религията взема за своя основна цел щастието и спокойствието на хората. Сочи им правия път по време на техния живот на този свят и как да намерят пътя на благоденствието в Отвъдния свят /Ахърета/.

Религията посочва на хората какво трябва да бъде отношението им към техния Създател, организира задълженията им към Великият Аллах и взаимоотношенията между хората, както и поведението, и начина на живот на отделната личност.

Религията е закон на Аллах, който програмира живота на хората. Поради това, че не всеки човек може да влезе в контакт с Всевишния и да разговаря с Него, Дженаб-ъ Хак е избрал затова пейгамберите /пророците/. Своите заповеди и истини Той дарява на хората с посредничество на пророците, чрез вахий /вдъхновение/.

Религията в своята същност е изградена върху три основи:

а/ Итикат /вяра в основите на Исляма/ - неща в които трябва да се вярва,

б/ Амел /изпълнение на фарзовете/ - задължения, които трябва да изпълни човек към Аллах, към себе си и към другите хора,

в/ Ахляк /поведение/ - норми и изисквания, които човек е задължен да спазва.

Тези основни положения съществуват във всички религии.

Религията и човекът са взаимно свързани. Религията съществува от раждането на човечеството. Ако проследим човешката история ще видим, че няма период от нея,които да не е свързан с някаква религия.

С развитието на науката и техниката нуждата на хората от религия не е намалявала, напротив – човечеството все повече и повече се обръща към религията, защото обществото състоящо се от вярващи хора е сплотено. В него няма престъпления, а социалната справедливост е на висота. Вярващият човек с ясен поглед гледа в бъдещето. Той е със силна воля, честен, състрадателен и готов за взаимопомощ.

Хората винаги си задават въпроса: коя първата религия на човечеството и кой е първият Пейгамбер /Пророк/?

На този въпрос, без да се замислим, трябва да отговорим: първа религия за човека е Тевхид. С други думи, това е религията, която утвърждава съществуването на единия и единствен бог Аллах и посочва, че Той е единствен и само единствен Създател на всичко, което ни заобикаля във видимия и невидимия свят. И Негов пръв Пророк е дареният с вдъхновение и удостоен с благоволението на Рая, Адем /а. с./ - първият човек на Земята.

Адем /а. с./ учеше своите деца на всичко, което получаваше чрез вахий /вдъхновение/ от Аллах, Той че е един единствен шанс Създател. Адем /а. с./ им разясняваше какви са техните обязаности като раби на Великият Аллах, посочваше им законите и нормите, по които трябва да живеят, за да бъдат праведни пред Аллах. Началните години на човечеството не бяха години на варварство и жестокост, както учат някои историци в училищата, а бяха години на благоденствие, справедливост и висока цивилизация.

Това, че хората в последствие попаднаха под влияние на поверия, идолопоклоничество, на преиначени религии и култове е в резултат на увеличаване броя на населението на земята. Поради тази причина хората се освободиха от влиянието на проповедите на Адем /а. с./. Човечеството беше още с неукрепена вяра, без традиции, основите на религията бяха все още слаби. Съблазните се увеличаваха от ден на ден. Това стана повод заповедите на Аллах да се забравят, а хората да се отклонят от правия път.

Сега в нашия земен живот съществуват три вида религии.Истинни, неистинни /измислени/ и преиначени /фалшифицирани/.

  

Хадис

„Вкусил сладостта на вярата е онзи, който е доволен Аллах да му е Господар, и Исляма да му е религията, и Мухаммед (с.а.с.) да е пратеника.” /Муслим – 34/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.