top
logo

Halal


Начало От България Европейската комисия
.
Европейската комисия
Понеделник, 28 Февруари 2011 13:07

 

Ръководителят на кабинета на председателя на Европейската комисия, г-н JohannesЛайтенбергер ме помоли да ви благодаря за писмата от 1 и 6 септември 2010 г. и 10 Януари 2011 г., по отношение на мюсюлманската общност в България.

 

По-конкретно изразявате загриженост по отношение на представителството на тази общност, защитата на правата на собственост и използването на места за поклонение.

Вие вече изпратихте писмо до Комисията на 23 юни и сте получили отговор на 17 Септември 2010 година.

Съгласно Договора за създаване на Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейската комисия няма общи правомощия за намеса. Тя може да го направи, само ако въпрос от правото на Европейския съюз е засегнат.

В писмото Ви не е възможно да се установи въз основа на предоставената информация, каквато и да е връзка между описаната ситуация и европейското право. По тази причина, аз съжалявам, но не е възможно Комисията да проследи този въпрос.

По отношение на евентуално нарушение на основните права, например свободата на религия, всяко заинтересовано лице може да подаде жалба до Съвета на Европа, Европейският съд по правата на човека (Съвета на Европа, 67075 Strasbourg-Cedex, Франция). Имайте предвид обаче, че Съдът може да се разглежда въпроса, само след като всички вътрешноправни средства за защита са били изчерпани.

С уважение,

Emmanuel Crabit


 


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Една група от моята общност ще продължава да изпълнява повелята на Аллах, не ще им вредят хората, които ги изостават или
противоречат, докато дойде повелята на Всевишният Аллах, а те показват това на хората.” /Бухари - 7460/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.