top
logo

Halal


Начало От България АНАЛИЗ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ
.
Вторник, 01 Март 2011 12:22

 

АНАЛИЗ

НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ,

С КОЕТО Е ОТКАЗАНО РЕГИСТРАЦИЯ

НА МУСТАФА ХАДЖИ – 2011 г.

На 24.02.2011 год. СГС се произнесе по всички въпроси, засягащи незаконните действия на Мустафа Хаджи и неговата клика и техните опити за пореден път да излъжат съда и правоохранителните органи с манипулации и неверни твърдения. Най-голямата манипулация е опровергана от съда: „ Право да свиква Върховна мюсюлманска шура като върховен орган на религиозната общност съгласно вписания устав е дадено на ВМДС. Макар и да са изтекли повече от 5 години от избора на този

върховен орган факт е, че всички други ръководни и представителни органи са избрани на конференции, чиито решения са признати за незаконосъобразни от СЪДА. СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НА ОСНОВAНИЕ ЧЛ.297 ОТ ГПК ЗА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ В Р.БЪЛГАРИЯ. СЛЕДОВАТЕЛНО НАСТОЯЩИЯТ СЪДИЯ ДOКЛАЧИК СЛЕДВА ДА ГИ ЗАЧЕТЕ И И ПРИЕМЕ, ЧЕ НЯМА ДРУГ ОРГАН ОСВЕН ТОЗИ, ВПИСАН С РЕШЕНИЕ ОТ 29.12.2005 ГОД. НА САС ПО ПАРТИДАТА НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ. ДЕЙСТВИТЕЛНО КАКТО СЕ ТВЪРДИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО, РЪКОВОДНИЯT ОРГАН СЪЩЕСТВУВА С МАНДАТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ. НО ПРИ ЛИПСАТА НА ДРУГ ВПИСАН РЪКОВОДEН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОРГАН, СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ЛЕГИТИМИРАН ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЯ ЗА СВИКВАНЕ НА ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ОБЩНОСТТА СЪГЛАСНО УСТАВА - ВЪРХОВНА МЮСЮЛМАНСКА ШУРА ИЛИ ИЗВЪНРЕДНА МЮСЮЛМАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Е ВИСШИЯТ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ с председател Д-р Недим Генджев.”

 

По нататък в решението се казва : „ НАСТЪПИЛАТА СМЪРТ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ РЪКОВОДНИЯ ОРГАН НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЧЛЕНОВЕ СПРЯМО ОБЩНОСТТА. ОРГАНЪТ Е КОЛЕКТИВЕН, ТОЙ ФУНКЦИОНИРА СЪОБРАЗНО ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРАВИЛАТА, ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА. ФАКТЪТ, ЧЕ Е НАСТЪПИЛО ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦА, КОИТО СА ИЗБРАНИ, ПОРАДИ СМЪРТ НА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА ВМДС, НЕ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ Е ПРЕКРАТЕН ИЗЦЯЛО ТОЗИ РЪКОВОДЕН ОРГАН.”

Относно правата за свикване на конференция, пък била тя и извънредна, съдът казва: „ТАКОВА СВИКВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА, КОИТО СА УСТАНОВЕНИ С ВПИСАНИЯ УСТАВ, МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ САМО ВМДС. ПРЕДВИДЕНО Е В ЧЛ. 64, АЛ.2. ОТ УСТАВА, ЧЕ ВЪРХОВНА МЮСЮЛМАНСКА ШУРА СЕ СВИКВА ОТ ВМДС С РЕШЕНИЕ. ФУНКЦИИТЕ ПО СВИКВАНЕ НА ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ОБЩНОСТТА ПРИНАДЛЕЖАТ НА ВМДС. НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КАНЕНИ ОТ ДРУГ ОРГАН НА ОБЩНОСТТА НА КОНФЕРЕНЦИЯ. ПРАВНАТА ВРЪЗКА Е ОБРАТНА: ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВМДС КЪМ ДРУГИТЕ ЛИЦА В ОБЩНОСТТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДЕЙСТВА ВМДС - ЕДИНСТВЕНИЯТ ОТОРИЗИРАН ОРГАН НА РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ ДА СВИКВА ВЪРХОВЕН ФОРУМ НА ИЗПОВЕДАНИЕТО, НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАЛАГА КОРЕКТИВНО ТЪЛКУВАНЕ НА УСТАВА. КАКТО В СЛУЧАЯ, КОГАТО ДЕЙСТВА ОРГАН, КОЙТО НЕ Е ВПИСАН В РЕГИСТЪРА НА ИЗПОВЕДАНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ КОРЕКТИВНО ТЪЛКУВАНИЕ, ЗАЩОТО НОРМАТА НЕ Е НЕЯСНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА, КОЙ Е ЛЕГИТИМИРАН ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ВЪРХОВНА МЮСЮЛМАНСКА ШУРА ИЛИ ИЗВЪНРЕДНА ВЪРХОВНА МЮСЮЛМАНСКА ШУРА.

НАЛИЧИЕТО НА ПОДПИСКА ЗА ИНИЦИИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ОБЩНОСТТА, ИЗБОР НА НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ВОДАЧИ, РЪКОВОДНИ ОРГАНИ И УСТАВ И НОВИ ПРАВИЛА НА ОБЩНОСТТА Е ФАКТ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. НАЛИЧИЕТО НА БРОЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ, ПРИНЦИПЪТ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ, СА ВЪПРОС ОТ ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПОВЕДАНИЕТО И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ УСТАВА – СЛЕДВА ПРИСЪСТВАТ ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДЖАМИЯ - ИМАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА МЮСЮЛМАНСКОТО ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВМДС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ШЕРИАТСКИЯ СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДУХОВНИЯ СЪЮЗ, ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ, РЕКТОРЪТ НА ВИИ, ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА ИЗДАНИЕТО НА ВЕРОУЧЕНИЕТО И ОБЛАСТНИТЕ МЮФТИИ.

ВИДНО ОТ ПРОТОКОЛА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НА ИНМК ОТ 12.02.2011 ГОД. СЕ УСТАНОВЯВАТ РАЗЛИЧНИ ПРАВИЛА, А ИМЕННО В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ УСТАВА, КОЙТО Е ВПИСАН В РЕГИСТЪРА НА ИЗПОВЕДАНИЕТО, ДЕЛЕГАТИТЕ СА ИЗБРАНИ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА МЮСЮЛМАНИТЕ. ДОКАТО В.ЧЛ.63 ОТ УСТАВА НЯМА ТАКАВА ИЗБОРНОСТ НА ДЕЛЕГАТИ.

По отношение на правомощията на Държавата: С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЕТО НА ВПИСВАНЕТО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, АКТОВЕТЕ, ПО КОИТО ТЕ СА ОРГАНИЗИРАНИ И ДЕЙСТВАТ, КАКТО И НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО СА ПРОТИВОПОСТАВИМИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ ЗА ДЪРЖАВАТА СА МЕРОДАВНИ ВПИСАНИТЕ В РЕГИСТЪРА ПРАВИЛА. СЛЕД КАТО ЗАКОНОДАТЕЛЯТ Е ПРЕДВИДИЛ ВПИСВАНЕ НА ПРАВИЛА, КОИТО РЪКОВОДЯТ ОБЩНОСТТА И КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕТО ЗА ПРАВООТНОШЕНИЕТО С ТРЕТИ ЛИЦА, ТО ТОВА ВПИСВАНЕ ЩЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ВПИСВАНИЯ. ИЗБОРЪТ МЕЖДУ ДВА ВИДА ПРАВИЛА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРАВИ ОТ СЪДА. МАКАР И ДА СЛЕДВА ДА СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ОБЩНОСТТА ДА СЕ САМООПРЕДЕЛИ, ТО СЛЕДВА ДА СЕ ИМА КРИТЕРИИ, ПО КОИТО СЪДЪТ ПРЕЦЕНЯВА КОИ ПРАВИЛА ЩЕ СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕТО НА ПРОМЕНИ В ОБСТВОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18 ОТ ЗВ.

СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВ ДЪРЖАВАТА Е УПРАЖНИЛА РЕГУЛАТОРНАТА СИ РОЛЯ И Е ВЪВЕЛА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ЛИЦА. ПРЕДВИДЕНИЯТ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНО ВЛИЯЕ ВЪРХУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ. НО ТОЗИ ЗАКОНОВ РЕЖИМ ЦЕЛИ ДА СЪЗДАДЕ СИГУРНОСТ КАКТО В ОБЩНОСТТА, ТАКА И В ТРЕТИТЕ ЛИЦА. ЕТО ЗАЩО ЩЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ НЕСПАЗВАНЕТО МУ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОСИГУРИ СТАБИЛНОСТ В ПРАВООТНОШЕНИЕТО С РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ. ТОВА Е ПРОПОРЦИОНАЛНА МЯРКА, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА ДОПУСТИМА С ОГЛЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА. ЛИПСАТА НА СТАБИЛЕН ПРАВЕН ПРИНЦИП, ПО КОИТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВПИСВАНЕТО НА ИЗПОВЕДАНИЯТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ПРАВНИЯ СУБЕКТ КАТО ОТДЕЛНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО МУ СПРЯМО ДЪРЖАВАТА И ОСТАНАЛИТЕ ЛИЦА.”

В заключение съдът намира да направи следния категоричен правен довод: „НАЛИЦЕ СА ПРАВНИ ПРИНЦИПИ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И ВПИСАНИЯ УСТАВ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ПРИ СВИКВАНЕ НА ВЪРХОВЕН ОРГАН НА РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ ОТ ВМДС. ФАКТЪТ, ЧЕ НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ В СЛУЧАЯ НА СВИКВАНЕ НА РАЗГЛЕЖДАНАТА ИНМК, ПРОВЕДЕНА НА 12.02.2011 ГОД. И ПРИЛАГАНЕТО НА ДРУГИ ПРИНЦИПИ, НЕ ДАВА ОСНОВАНИЕ НА СЪДА ДА ПРИЕМЕ, ЧЕ РЕШЕНИЯТА, КОИТО СА ВЗЕТИ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ, ЗАЩОТО ТЕ НЕ СА ВЗЕТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА И ПРАВНИТЕ НОРМИ ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ.

ПО ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ СЪДЪТ РЕШИ:

ОТКАЗВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18 ОТ ЗВ ВПИСВАНЕТО В РЕГИСТЪРА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПО ПАРТИДАТА НА МЮСЮЛМАНСКТО ИЗПОВЕДАНИЕ № 1659/2003 ГОД., ЗАЯВЕНО СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ.№ 1506/15.02.2011 ГОД. И ВХ. № 1840/22.02.2011 ОТ МУСТАФА АЛИШ ХАДЖИ.”

Това решение подлежи на обжалване, но само по себе си то поставя и разрешава повдигнатите и тиражирани лъжи от Мустафа Хаджи и неговите юристи - тезата за легитимност и законност на действията им. Вече повече от 10 години, ползвайки протекциите на властта Мустафа Хаджи и неговите поддръжници управляват изповеданието незаконно и най-безцеремонно го доведоха до фалит. Провежданата сред вярващите активна политика на лъжи и клевети по адрес на личността на законния Председател на ВМДС Проф. Д-р Недим Генджев е продиктувана не само от собствените им лични интереси, но и интересите на тези, с чиито протекции се ползват. Но преди да тръгнеш да обясняваш на управляващите, че вярващите искат теб, Мустафа ефенди, а на вярващите да втълпяваш, че не искат друг освен теб, би следвало да се водиш от върховенството на Закона. Съдът има съществена роля за спазването на закона и тя в настоящия случай е проявена с цялата му строгост. Мустафа Хаджи като мюфтия на Турция и САЩ не следва да бъде регистриран. Правилата по които са се избрали делегатите на ИНМК проведена на 12.02.2011 в хотел Дедеман –Принцес, не са законови и не са валидни. Избраното ръководство не е легитимно и няма влияние върху общността. Единствено легитимно е ръководството на проф.д-р Недим Генджев, избраният от ВМДС ГЛАВЕН МЮФТИЯ АЛИ БАЙРАКТАРОВ И УСТАВА РЕГИСТРИРАН И ВПИСАН В СЪДА ПО Ф.Д.№1659/2003 ГОД.

Николай Панков

 

 

 


 

Хадис

Предава се от Ебу Зер(р.а.), че: Той чул Пратеника на Аллах(с.а.с.) да казва: “Този който иска това което не притежава(в съда) не е от нас. И ще намери мястото си в огъня на Джехеннема.”


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.